مدل ۵

کد کالا

رویه ورنی
آستری فوم
پاشنه مبلی
زیره داووس
رنگ مشکی

سایزهای موجود

۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰

رنگ های موجود

sh07

تلفن های سفارش محصول:
۵۴   ۰۱   ۱۳   ۳۷ – ۰۵۱
۵۹   ۶۱   ۵۱۵ – ۰۹۱۵

You may also like...

Sorry - Comments are closed