نقاط روی قالب

Points on the last

Use the third page of the Last Identification Wizard to select the points on the last. The graphic on the wizard will help you identify the correct point on your model.

kp6

 1. Select the following points on the last:
  • Inner girth point
  • Outer girth point
  • Centre girth point
  • Toe point
  • Cone point.
  • Vamp point
  • Heal top point.
  • Heel bottom point.
 2. Click User Defined Points to create additional points on the last. The User Defined Points dialog is displayed.
 3. Click one of the following buttons:

 

You may also like...

0 thoughts on “نقاط روی قالب”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *