تولید کنندگان کفش مردانه

تولید کنندگان کفش زنانه

مواد اولیه

ویرایش قالب-تنظیم پنجه

Last editing – Toe spring

Choose a Toe Spring option to specify the method used to bend the last.

kp13

Select one of the following options:

From vamp to bend the front portion of the last from a plane parallel to the girth plane and passing through the vamp point.

From girth to bend the front portion of the last from the girth plane, so that the toe point is raised or lowered.

If the plane parallel to the girth plane and touching the vamp point touches the ground behind the point where the last touches the ground, the option is locked to From girth.

You may also like...

0 thoughts on “ویرایش قالب-تنظیم پنجه”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *