ویرایش پیشرفته قالب

Advanced Last Editing

  1. The following are displayed:
    • General edits toolbar
    • Advanced Tools toolbar.np7

This includes:includes:

Wireframe modelling tools.

Surface modelling tools.

Solid modelling tools.

  1. Clicknp8 a button on the Advanced Tools toolbar to display the relevant modelling toolbar.
  2. Use the toolbar to make changes to the model.

When the changes have been made, click to return to ShoeMaker mode

 

You may also like...

0 thoughts on “ویرایش پیشرفته قالب”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *